Meraj ka lafz duniya mein itna maqbool kyon hai aur meraj raat ki fazeelat kiya hai. Ao …